Gebruiksvoorwaarden website - Nederland

Versie januari 2024

1. Algemene informatie

Welkom bij Poki! Wij zijn een bedrijf gevestigd in Nederland. Je kunt meer informatie over ons vinden in onze Privacyverklaring - Nederland.

We hebben een aantal 'Regels' opgesteld. Deze Regels gelden voor iedereen die onze website gebruikt vanuit Nederland. Als je onze website gebruikt, gelden deze Regels voor jou. Als je het niet eens bent met de Regels, gebruik onze website dan niet.

Elk stuk tekst hieronder bevat de belangrijkste Regels en versimpelde informatie. Als je meer wilt weten, klik dan op ‘meer informatie’. Deze stukken met 'meer informatie' zijn in moeilijkere taal geschreven, maar zijn ook op jou van toepassing. Als je de Regels niet helemaal begrijpt, vraag dan aan je ouders of de mensen die voor je zorgen om je te helpen onze Regels te begrijpen! En je kunt het natuurlijk ook aan ons vragen:

Als je meer informatie wilt over onze Regels, neem dan contact met ons op via hello@poki.com. We leggen je graag alles uit! Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen om iets aardigs te zeggen 😊 We willen dat onze website een leuke plek is voor iedereen. Als je je houdt aan deze Regels, dan help je ons daarbij!

Klik hier voor meer informatie.

Welkom bij Poki! In dit document leggen we onze Regels uit, die officieel ‘Gebruiksvoorwaarden’ worden genoemd. In deze lastigere stukken tekst met meer informatie, gebruiken we de officiële termen die meer precies weergeven wat we bedoelen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op onze gebruikers in Nederland* die poki.com ('Website') bezoeken. Poki.com is eigendom van en wordt beheerd door Poki B.V. (ook wel 'Poki', 'wij', 'onze' of 'ons' genoemd). Poki is een entiteit naar Nederlands recht. Naast deze Gebruiksvoorwaarden is onze Privacyverklaring - Nederland ook van toepassing op onze gebruikers in Nederland.

De Website kan toegang bieden tot virtuele omgevingen, spellen (games) en andere content voor gebruik op pc's, tablets, mobiele apparaten of telefoons. Alle gebruikers van de Website ('Websitebezoekers') zijn gebonden aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden').

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je toegang krijgt tot of gebruik maakt van enig deel van deze Website. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je dat je deze Gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd door Poki worden bijgewerkt, hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als je niet akkoord wil gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, bezoek of gebruik deze Website dan niet.

Poki kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en bijwerken. Als we dat doen, stellen we je daarvan op de hoogte door de herziene Gebruiksvoorwaarden op de Website te plaatsen. Als je de Website blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Als je het niet eens bent met de Gebruiksvoorwaarden of ontevreden bent over deze Website, is je enige mogelijke optie deze Website niet langer te gebruiken.

* Houd er rekening mee dat wij op basis van je IP-adres bepalen vanuit welke regio je onze website bezoekt. Als u een VPN-verbinding gebruikt, krijg je mogelijk niet de gebruiksvoorwaarden te zien die op jou van toepassing zijn.

2. Leeftijd

We willen ervoor zorgen dat deze website privacy-vriendelijk is voor alle spelers. Poki heeft daarom de Privacy-vriendelijke Modus gemaakt. De Privacy-vriendelijke Modus is voor alle leeftijden. Wanneer je naar onze website gaat, bevind je je gelijk in de Privacy-vriendelijke Modus. In de Privacy-vriendelijke Modus tonen we alleen gezinsvriendelijke advertenties. Lees meer over onze Privacy-vriendelijke Modus in onze Privacyverklaring - Nederland.

3. Gebruik van de website

Doe niet naar of gemeen tegen anderen op onze website. Wat betekent dat? Het betekent dat je geen dingen mag doen die tegen de wet zijn in welk land dan ook. Je mag onze Regels ook niet breken. Hier zijn een paar voorbeelden van wat je niet mag doen:

  • Plaats geen gemene of onbeleefde dingen op onze website, zoals woorden of foto's die iemand anders een slecht gevoel kunnen geven.
  • Deel nooit iemands privé-gegevens zonder het eerst te vragen, zoals iemands naam of adres.
  • Doe niet alsof je iemand anders bent.
  • Gebruik onze website niet om foto's of spelletjes van anderen te kopiëren en te delen. Dat is niet eerlijk en in strijd met hun rechten.
  • Gebruik onze website niet om slechte dingen te doen, zoals hacken, spam versturen of virussen verspreiden.
  • Probeer geen privé-gegevens te verzamelen van andere mensen die de website gebruiken.
  • Wees niet gemeen en pest andere mensen die de website gebruiken niet.
  • En onthoud, als er nog iets is dat tegen de Regels ingaat, doe het dan niet!

Soms schrijven mensen dingen op onze website waar we het niet per sé mee eens zijn. Onthoud dus dat wat je leest de mening van iemand anders kan zijn, en niet die van ons. Als je iets deelt op onze website, ben jij er verantwoordelijk voor. Onthoud ook altijd dat alles wat je op onze website plaatst jouw verantwoordelijkheid is. Als je je niet aan onze Regels houdt, kan het zijn dat we jouw gebruik van onze website moeten stoppen.

Klik hier voor meer informatie.

Je stemt ermee in de Website alleen voor rechtmatige doeleinden te gebruiken: (a) Je stemt er in het bijzonder mee in geen van de volgende dingen te doen: (1) lasterlijk, onfatsoenlijk, obsceen, intimiderend, gewelddadig of anderszins aanstootgevend materiaal, of materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is, of kan zijn, zonder toestemming van de auteursrechthebbende uploaden naar of verzenden via de Website; (2) de Website gebruiken om de wettelijke rechten (inclusief de rechten in relatie tot publicatie en privacy) van anderen te schenden of de wetten van enige jurisdictie te overtreden; (3) elektronische communicatie die niet voor jou bestemd is, onderscheppen of proberen te onderscheppen; (4) het misleidend representeren van een connectie met een persoon of organisatie; (5) advertenties of uitnodigingen om zaken te doen uploaden naar of verzenden via de Website; (6) het beperken of verhinderen van het gebruik van de Website door anderen; (7) bestanden die een virus of beschadigde gegevens bevatten uploaden of anderszins verzenden; (8) informatie over anderen verzamelen (met inbegrip van e-mailadressen) zonder hun toestemming; (9) een bestand of software downloaden - of in een bericht software, bestanden of links opnemen - waarvan je weet, of reden hebt om aan te nemen, dat deze niet legaal via de Website kunnen worden verspreid of dat u een contractuele verplichting hebt om deze vertrouwelijk te houden (ondanks de beschikbaarheid ervan op de Website); (10) "spam" plaatsen, kettingbrieven verspreiden of andere soortgelijke activiteiten ontplooien; (11) persoonsgegevens vragen, verstrekken of uitwisselen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikersnamen of wachtwoorden; (12) een andere Websitebezoeker "stalken", "phishen", beledigen, lastigvallen, of een poging daartoe doen; en (13) op een andere manier gedrag vertonen waardoor het gebruik of het plezier van de Website wordt beperkt of belemmerd, of waardoor, naar het oordeel van Poki, Poki of Websitebezoekers schade kan worden berokkend of waardoor zij aansprakelijk kunnen worden gesteld. Met inachtneming van het bovenstaande, ga je hierbij ook akkoord om je te houden aan alle gedragsregels en richtlijnen die van toepassing zijn op de Poki Website of dienst die beschikbaar is op de Poki Website.

(b) Alle inhoud en/of meningen die worden geüpload, geuit of ingediend op een berichtenbord, blog, chatroom of een ander openbaar toegankelijk deel van de Website (inclusief met wachtwoord beveiligde delen), en alle artikelen en antwoorden op vragen, anders dan de inhoud die door Poki wordt geleverd, zijn uitsluitend de meningen en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze deelt en geven niet de mening van Poki weer. Je begrijpt en erkent dat je verantwoordelijk bent voor de inhoud die je zelf deelt en dat jij, en niet Poki, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor deze inhoud, inclusief de rechtmatigheid, betrouwbaarheid en gepastheid daarvan. Door materiaal te uploaden of anderszins over te brengen naar enig deel van de Website, garandeer je dat het materiaal jouw eigendom is, tot het publieke domein behoort of anderszins vrij is van eigendoms- of andere beperkingen en dat je het recht hebt om dit materiaal op de Website te plaatsen. Je verleent Poki het royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare en wereldwijde (gebruiks)recht om alle inhoud die je uploadt of anderszins doorgeeft naar de Website, te gebruiken op elke redelijke manier naar keuze van Poki, inclusief, maar niet beperkt tot het kopiëren, weergeven, opvoeren of publiceren ervan in welk format of welke media dan ook, het wijzigen ervan, het opnemen ervan in ander materiaal of het maken van een daarvan afgeleid werk.

(c) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Poki, mag je (i) geen enkel deel van de Website of de inhoud ervan reproduceren, in sublicentie geven, verspreiden, verkopen of exploiteren (ii) geen toegang tot de Website verlenen voor commerciële doeleinden, en (iii) niet voor commerciële doeleinden gebruik maken van de Website of van diensten of materialen die via de Website beschikbaar zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verkopen van toegangsrechten tot de Website (bijv. in een cybercafé), het verzamelen en verkopen van virtuele items, codes, prepaid game cards of virtuele valuta via de Website.

(d) Poki aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, (1) het verwijderen van op de Website geplaatst materiaal dat Poki, naar eigen inzicht, in strijd acht met de bovengenoemde verplichtingen (met inbegrip van materiaal waarvan Poki reden heeft om aan te nemen dat het een inbreuk op auteursrecht vormt of waarvan Poki kennisgeving heeft ontvangen dat het een inbreuk op auteursrecht vormt; of als het materiaal in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming); (2) het houden van toezicht op of het opnemen van de communicatie tussen en onder gebruikers op de Poki Website, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; en (3) het ontzeggen van de toegang van een Websitebezoeker tot de Website of een gedeelte ervan, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Poki kan niet al het materiaal of alle communicatie beoordelen voordat het op de Poki Website wordt geplaatst en kan evenmin zorgen voor onmiddellijke verwijdering van bezwaarlijk materiaal nadat het is geplaatst. Daarom aanvaardt Poki geen aansprakelijkheid voor enige handeling of het nalaten van enige handeling met betrekking tot berichten, mededelingen of content van derden. Poki behoudt zich het recht voor om elke actie te ondernemen die zij nodig acht om de persoonlijke veiligheid van de Websitebezoekers en het openbare leven te beschermen; Poki behoudt zich het recht voor om de in deze paragraaf beschreven activiteiten uit te voeren of - ter vrije keuze van Poki - juist niet uit te voeren en is niet aansprakelijkheid jegens iemand of verantwoordelijkheid voor het al dan niet uitvoeren van activiteiten.

(e) Wanneer je de bepalingen van (a), (b) of (c) hierboven niet nakomt, kan dit leiden tot de beëindiging van je toegang tot de Website en kan je civielrechtelijk en/of strafrechtelijke aansprakelijk zijn.

4. Privacy: bescherming van persoonlijke gegevens

Als je meer wilt weten over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, bekijk dan onze Privacyverklaring - Nederland.

5. Tarieven voor datagebruik

Onze website is gratis te gebruiken, maar het kan zijn dat je moet betalen voor internet. Als je internet gebruikt, kan het zijn dat je ouders of de mensen die voor je zorgen de internetrekening moeten betalen. Dit komt omdat de partij die internet aanbiedt, geld vraagt voor de tijd die je online bent.

Dus als je onze website wilt gebruiken, vraag dit dan eerst aan je ouders of aan de mensen die voor je zorgen. Vraag hen of ze het goed vinden dat je onze website bezoekt. Ze moeten misschien weten hoe lang en hoe vaak je onze website wilt bezoeken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het betalen van de internetrekening. Als je ouders of de mensen die voor je zorgen een rekening krijgen die hoger is dan normaal, komt dat niet door ons. Het komt omdat je meer tijd op het internet hebt besteed.😉

Klik hier voor meer informatie.

Voor zover je voor jouw gebruik van de Website gebruikmaakt van een internetverbinding, ben je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde internetverbinding. Je bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten die daarvoor aan derden verschuldigd zijn.

6. Auteursrechtelijke beperkingen / gebruik van content

De dingen op onze website zijn in principe ‘van ons’, of van andere partijen waar we mee samenwerken. Je mag geen content van onze website gebruiken zonder het eerst aan ons te vragen. Je mag bijvoorbeeld niet het logo van een game kopiëren en gebruiken voor je eigen website. Als de gegevens om technische redenen automatisch door jouw apparaat worden gekopieerd bij normaal gebruik van onze website, dan is dit geen schending van onze Regels.

Klik hier voor meer informatie.

De volledige inhoud van deze Website (inclusief alle informatie, tekst, displays, afbeeldingen en audio en alle software die beschikbaar wordt gesteld via of in verband met de Website) en het ontwerp, de samenstelling en rangschikking daarvan, zijn (intellectueel) eigendom van Poki of aan haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en zijn beschermd door Nederlandse en internationale wetten betreffende auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en andere (intellectuele) eigendomsrechten. Je mag de inhoud van de Website alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik als huidige of toekomstige Websitebezoeker. Je mag het materiaal op de Website niet kopiëren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, openbaar vertonen of uitvoeren, opnieuw publiceren, opslaan, verzenden of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poki, behalve om: (a) kopieën van dergelijke materialen tijdelijk in RAM op te slaan, (b) bestanden op te slaan die automatisch door je webbrowser in het cachegeheugen worden opgeslagen om de schermweergave te verbeteren, en (c) een redelijk aantal pagina's van de Website af te drukken; op voorwaarde dat je in geen van deze gevallen een verwijzing naar auteursrechten of andere eigendomsverklaringen die in dergelijke materialen zijn opgenomen, wijzigt of verwijdert. Er worden geen (intellectuele) eigendomsrechten op informatie of materiaal op de Website aan je overgedragen; alle inhoud blijft bij Poki of de betreffende licentiegever van Poki.

7. Software en downloads

Soms is het mogelijk om iets van onze website te downloaden. Dit betekent niet dat het dan 'van jou' is. Je kunt er niet mee doen wat je wilt: wij zijn nog steeds de 'eigenaren'; het is nog steeds van ons.

Klik hier voor meer informatie.

Als Poki downloads van, of toegang tot, software op de Website aanbiedt en je deze software downloadt of op andere wijze toegang daartoe verkrijgt, wordt de software (inclusief alle gegevens of afbeeldingen die in de software zijn opgenomen of door de software worden gegenereerd) aan jou in licentie gegeven. Je verkrijgt geen eigendomsrecht op deze software en je mag de software niet verspreiden of gebruiken voor andere doeleinden dan het gebruik van de toepasselijke functie of dienst van de Website zoals aangeboden door Poki. Je mag de software niet wijzigen, aanpassen, ‘reverse-engineeren’, ontleden, uit elkaar halen of op een andere manier de broncode proberen te achterhalen. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, mag je geen afgeleide werken maken van de software of diensten die op de Website beschikbaar zijn. Deze licentie kan op elk moment worden ingetrokken, zonder voorafgaande kennisgeving en met óf zonder reden. Je stemt ermee in om alle kopieën van de software te vernietigen of aan Poki terug te geven bij intrekking van je licentie op de software en/of beëindiging van uw toegang tot de Website. Op de software zijn alle gebruiksbeperkingen, uitsluitingen van garanties en andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als op de software ook een aparte licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing is, hebben de voorwaarden van die eindgebruikerslicentieovereenkomst voorrang bij strijdigheid tussen die voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Toegang en storing

We willen dat onze website soepel en goed werkt. Daarom is het belangrijk dat je niets doet waardoor onze website niet meer goed werkt. We weten dat het frustrerend kan zijn als je computer traag is of als je een spel verliest. Gebruik echter geen (automatische) middelen die onze website verstoren. Voorbeelden hiervan zijn zogenaamde robots, spiders of andere software die het functioneren van onze website kunnen belemmeren. Probeer ook niet meerdere keren achter elkaar de webpagina (automatisch) supersnel te verversen. Wees geduldig en geef het even de tijd.

Klik hier voor meer informatie.

Je stemt ermee in dat je (a) geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel zult gebruiken om toegang te krijgen tot de Website, (b) geen handmatige processen zult gebruiken om het materiaal op deze Website te monitoren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poki, (c) geen apparaten, software of routines zult gebruiken die de juiste werking van de Website verstoren, (d) niet zult proberen de goede werking van de Website te verstoren, (e) geen handelingen zult verrichten die de infrastructuur van Poki onredelijk of onevenredig zwaar belasten, en (f) geen toegang zult proberen te krijgen tot transactionele pagina's, deze opnieuw te laden of te "refreshen", of een ander verzoek zult doen aan transactionele servers, vaker dan een keer per interval van drie (3) seconden.

9. Merken

De naam 'Poki', de speciale Poki-afbeelding en al het andere over Poki op onze website is van ons. Het is alsof er een speciaal teken bestaat wat alleen wij mogen gebruiken. Dat betekent dat je de naam 'Poki' of de afbeelding niet mag gebruiken zonder het eerst aan ons te vragen.

Klik hier voor meer informatie.

Poki's naam en logo's, en alle gerelateerde namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans opgenomen op de Website of in software die in verband met de Website wordt verstrekt of gebruikt, zijn merken die eigendom zijn van Poki, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en/of aannemers, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Je mag deze merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Poki. Alle namen, merken en tekens van derden op de Website, kunnen intellectuele eigendomsrechten van de betreffende derden zijn en mogen niet zonder toestemming van de betreffende derden worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid van Poki en haar licentiegevers

We willen ervoor zorgen dat je weet dat wij niet verantwoordelijk zijn voor iets op onze website. We zijn alleen verantwoordelijk als we opzettelijk iets illegaals op onze website zetten dat jou kwetst of schade toebrengt. In andere woorden, als jij schade hebt dankzij iets op onze website, betalen wij daar niet voor. Dit betekent dat je voorzichtig moet zijn als je onze website gebruikt. Je moet ook weten dat er risico's kunnen zijn. Dus: het gebruik van onze website is op eigen risico.

Klik hier voor meer informatie.

Poki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het materiaal, de informatie en de meningen die op of via de Website worden verstrekt (de "Website-inhoud"). Vertrouwen op de Website-inhoud is geheel voor eigen risico. Poki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van het gebruik van de Website en de Website-inhoud.

De Website wordt geleverd "as is" en "as available", zonder enige expliciete of impliciete garantie of waarborg van welke aard dan ook. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties aangaande de te verwachten kwaliteit van de Website of producten die daarop worden verkocht, geschiktheid voor een bepaald doel en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op bepaalde rechten. Poki, haar gelieerde ondernemingen en haar dienstverleners zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, incidentele, gevolg-, reputatie- of andere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de Website. De mogelijke aansprakelijkheid van Poki onder deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins in relatie tot de Website, is beperkt tot een bedrag van EUR 500 (vijfhonderd euro).

11. Interactie met andere websitebezoekers

Het kan zijn dat iemand klaagt over jouw gedrag en ons de schuld geeft omdat jij de Regels hebt overtreden. In dat geval bescherm jij ons en vrijwaar je ons (of je ouders of de mensen die voor je zorgen vrijwaren ons). Dat betekent dat jij moet betalen voor alle schade die door jouw gedrag is ontstaan. Het beste kun je je houden aan de Regels, om dit soort problemen te voorkomen.

Klik hier voor meer informatie.

Als voorwaarde voor toegang tot de Website vrijwaar je Poki (en haar aandeelhouders, partners, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, dochterondernemingen, werknemers, agenten, leveranciers, externe informatieleveranciers, licentiegevers, licentiehouders, distributeurs en aannemers) van en tegen vorderingen, aanspraken en schade (werkelijke en gevolgschade) van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met een geschil dat jij hebt met een andere Websitebezoeker. Poki heeft het recht, maar niet de plicht, om geschillen tussen Websitebezoekers met betrekking tot het gebruik van de Website te beslechten, en voor zover Poki ervoor kiest om dergelijke geschillen te beslechten, zal Poki dit te goeder trouw doen. Je vrijwaart Poki (en haar aandeelhouders, partners, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, dochterondernemingen, werknemers, agenten, leveranciers, externe informatieleveranciers, licentiegevers, licentiehouders, distributeurs en aannemers) van en tegen vorderingen, aanspraken en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het beslechten van dergelijke geschillen door Poki.

12. Vrijwaring

Als je iets doet dat tegen onze Regels ingaat, dan kan dat gevolgen hebben. Jij, je ouders of de mensen die voor je zorgen, moeten misschien verantwoordelijkheid nemen en deze dingen rechtzetten. Als je de Regels overtreedt, kan dat betekenen dat je moet betalen voor schade of kosten die daardoor ontstaan.

Klik hier voor meer informatie.

Je gaat ermee akkoord Poki en haar aandeelhouders, partners, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, dochterondernemingen, werknemers, agenten, leveranciers, externe informatieleveranciers, licentiegevers, licentiehouders, distributeurs, aannemers en anderen die betrokken zijn bij de Website of de levering van producten, diensten of informatie via de Website, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden door jou of uit jouw gebruik van de Website of van de Website verkregen producten, diensten of informatie.

13. Opmerkingen en inzendingen

We horen graag van je! Je kunt altijd contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld als je jouw gedachten met ons wilt delen of ons iets wilt vragen. Als je ideeën met ons deelt, mogen we deze vrij gebruiken. Stel dat je ons een geweldig idee geeft om onze website nog beter te maken en we besluiten jouw idee te gebruiken. Dat idee wordt dan van ons zodat wij ermee kunnen werken en het idee nog beter kunnen maken.

Klik hier voor meer informatie.

Poki stelt je mening op prijs. Alle opmerkingen, suggesties of andere informatie die je naar Poki of haar adverteerders of zakenpartners stuurt, worden eigendom van Poki en je stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten daarop hierbij bij voorbaat aan Poki worden overgedragen. Voor alle duidelijkheid: Poki is eigenaar van alle ideeën opgedaan door Poki en doorontwikkeld door of namens Poki die voortvloeien uit jouw opmerkingen, suggesties of andere inzendingen. Voor zover Poki geen eigenaar is van de door jou gegeven opmerkingen, suggesties of andere informatie (‘input’), verleen je Poki, een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie om dergelijke input te gebruiken, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en in sublicentie te geven voor elk doel in verband met de Website en andere producten en diensten van Poki. Je hebt geen recht op een vergoeding of tegenprestatie van welke aard dan ook voor welke input dan ook.

14. Links naar andere websites

Soms zie je op onze website links naar andere websites. Als je ervoor kiest om op deze links te klikken, is dat jouw keuze. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat je ziet of doet op die andere websites.

Klik hier voor meer informatie.

De Website bevat links naar andere websites op het internet. Poki is niet verantwoordelijk voor, en onderschrijft niet de inhoud van, producten, diensten of praktijken van websites van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, websites die in de Website zijn opgenomen of advertenties van derden, en doet geen uitspraken over de kwaliteit, inhoud, nauwkeurigheid of geschiktheid van deze websites om door jou te worden bekeken of gebruikt. Jouw gebruik van websites van derden is op eigen risico en de gebruiksvoorwaarden van desbetreffende websites zijn van toepassing. Indien je ervoor kiest een product of dienst van een derde te kopen of anderszins af te nemen, is Poki niet verantwoordelijk voor deze producten of diensten, aangezien Poki geen partij is bij een dergelijke transactie en niet aansprakelijk is voor directe of indirecte kosten, of schade die voortvloeit uit een geschil tussen jou en een desbetreffende derde. Noch Poki, noch haar licentiegevers of contractanten doen expliciete of impliciete toezeggingen of garanties met betrekking tot de goederen of diensten die door een dergelijke handelaar worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrechten, het niet schenden van bepaalde rechten of compatibiliteit.

15. Schending van auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

Als je onze Regels overtreedt, kunnen we je blokkeren van onze website. Dit betekent dat je geen toegang meer hebt tot onze website. We kunnen dit vooral doen als je deze Regels meerdere keren overtreedt. Of als je Regels breekt die gaan over dat wij eigenaar zijn van alle inhoud op onze website.

Klik hier voor meer informatie.

Poki kan, in voorkomende gevallen en naar eigen inzicht, je toegang tot deze Website beëindigen als Poki van mening is dat je herhaaldelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Website. Poki kan ook, naar eigen inzicht, je toegang tot de Website beperken en/of uw account beëindigen als je inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaaldelijke inbreuk.

Neem contact op via privacy@poki.com als je je bewust wordt van inhoud die mogelijk inbreuk maakt op het auteursrecht, andere intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van jou of een derde partij of waarvan je denkt dat deze in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

16. Rechtskeuze

De Regels die we hier hebben volgen uit de wetten van een land dat ‘Nederland’ heet. Het is een coole plek die je kunt opzoeken en waar je meer over kunt leren! Als je onze Regels overtreedt, gebruiken we de wetten van Nederland om te beslissen wat er moet gebeuren als gevolg van wat je hebt gedaan.

Klik hier voor meer informatie.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht. Als jouw naleving van of onze rechten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze wordt/worden beïnvloed door wetgeving inzake consumentenbescherming in het land waar je woont, dan mag je geen gebruik maken van onze Website.

Geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of je gebruik van de Poki Website, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Als je in een lidstaat van de EU woont of in een land waar deze clausule op grond van lokale wetgeving verboden is, dan is deze clausule niet op jou van toepassing en ontneemt deze je niet de bescherming van de dwingende bepalingen van het consumentenrecht in jouw land.

17. Diversen

We zijn bijna klaar! We willen je nog één keer zeggen dat het heel belangrijk is om de Regels niet te overtreden! Als je de Regels overtreedt, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor jou, je ouders of de mensen die voor je zorgen. Zelfs als we niet meteen iets doen als je iets verkeerd doet, betekent dat niet dat we zulk gedrag goed vinden.

Klik hier voor meer informatie.

Deze Gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen jou en Poki met betrekking tot de Website. Eventuele andere voorwaarden die mondeling of op enige andere wijze aan je zijn meegedeeld, zijn niet van toepassing. Elke vordering die je mogelijk hebt met betrekking tot de Website moet worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de vordering of oorzaak van de vordering is ontstaan, anders is deze vordering verjaard.

Je gaat ermee akkoord en erkent dat elke overtreding van enige beperking - zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden - op het gebruik van de Website, Website-inhoud, of software of diensten die beschikbaar zijn op of via de Website, en/of enig gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie op een wijze die niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, Poki onherstelbare schade kan toebrengen waarvoor rechtsmiddelen mogelijk niet toereikend zijn. Poki's licentiegevers en contractanten zijn expliciete derden-begunstigden van alle bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op hun producten of diensten, met inbegrip van disclaimers met betrekking tot garanties en beperkingen van aansprakelijkheid, en hebben het recht om al uw toepasselijke verklaringen, garanties, toezeggingen, vrijwaringen en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden rechtstreeks tegen jou af te dwingen.

Als enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigd is, zal het nietige of vernietigde deel zodanig worden geïnterpreteerd dat het zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weergeeft. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.

De voorwaarden met betrekking tot de bescherming van Poki's intellectuele eigendomsrechten, disclaimers met betrekking tot garanties, beperking van aansprakelijkheid, rechtskeuze, vrijwaringsverplichtingen en enige door jou aan Poki verleende licenties blijven ook na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

Als Poki niet aandringt op strikte naleving van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of deze niet afdwingt, betekent dit niet dat Poki afstand doet van haar rechten. De feitelijke gang van zaken tussen jou en Poki, onze gebruikelijke gedragingen of bestaande handelspraktijken wijzigen deze Gebruiksvoorwaarden niet.